תקנון

תקנון, תנאי שימוש, וזכויות יוצרים.

  1. כללי

האתר MERKSPACE בכתובות www.Merkspace.com, (להלן: “האתר”), הינו אתר אינטרנט המספק שירותי השכרת חללי עבודה, משרדים פרטיים וחדרי ישיבות. האתר הינו בבעלות MERKSPACE LTD. באתר זה נמכרים שירותי השכרת חללי עבודה, משרדים פרטיים וחדרי ישיבות לתקופות קצרות טווח. כתובת העסק: דרך בגין 65, תל אביב.

כל המבצע/ת פעולה באתר מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הינו/ה מודע/ת לתקנון האתר ומסכים/ה להוראותיו, וכי לא תהא לו/לה ו/או למי מטעמ/ה כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר, דהיינו – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

2.תנאי השימוש

לביצוע פעולות באתר, רשא/ית כל איש/ה תושב/ת הארץ בן/ת 18 ומעלה, וכל חברה או ארגון המאוגדים כדין לפי חוקי מדינת ישראל, ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל/ת תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הינן: ויזה, מסטרקארד,ישראכרט, דיינרס. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה. סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע”י חברת קרדיט גארד Credirguard- בע”מ ולפי כללי אבטחת המידע.

  1. פרטי המשתמש

בעת ביצוע הפעולה באתר ת/ידרש המשתתף/ת להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, (שם חברה), טלפון, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.

  1. תשלום וקבלת השירות

אישור העסקה יתבצע עד 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה באתר ובהתאם לתנאי טופס ההצטרפות.

החיוב יתבצע רק לאחר אישור העסקה, בתשלום אחד אלא אם נבחרה אפשרות התשלומים על ידי הלקוח.

הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל”רכישה מרחוק” / “רכישה טלפונית ו/או “עסקת אינטרנט”

לא ניתן לשלם בצ’ק ולא במשלוח מזומן

המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

אספקת השירותים לאחר שאושרה העסקה תהיה במועד בו נקבעו.

השירותים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמינה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

  1. ביטול עסקה

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

א.  במקרה של השירותים (השכרת חללי עבודה, משרדים פרטיים וחדרי ישיבות)– ניתן יהיה לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שהביטול כאמור ייעשה לפחות שלושה ימים, שאינם ימי מנוחה/חג קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ב. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדוא”ל: contact@merkspace.com

ז.  במקרה של ביטול, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% מגובה העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבינהם. יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע”י החברה.

במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי ולא בחברה.

  1. הגנת פרטיות:

MERKSPACE מתחייבת:

לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמינה.

לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’.

פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.

  1. תנאים נוספים

החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לשירותים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.

החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף/ת לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף/ת לרכוש שירותים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את השירות, ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת השירותים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת השירותים ו/או אספקת השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על השירותים בין מועד פרסום השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת השירות, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחול טעות בתיאור השירות, ו/או במחירו, בתנאי התשלום או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת.

תנאי שימוש וזכויות יוצרים

תנאי השימוש בתוכן האתר MERKSPACE לרבות הגדרת תנאי הרכישה והגישה לתכני האתר.

בתנאי השימוש חומרים כוללים תכנים כמו :טקסטים, תמונות, אודיו ,וידאו, עיצובים, עיבודים, עריכה, הפצה, איורים, טבלאות, דמות, סימן וסמל.

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. אי הסכמה מצדך לתנאים אלו תמנע את גישתך לתוכן המועבר באתר.

תנאי השימוש בחומרים ובשירותים המקוונים הכלולים באתר חלים על השימוש בהם באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר.

החברה רשאית להפסיק את הגישה שלך, לחסום את הגישה שלך בעתיד ו / או לבקש סיוע נוסף בנסיבות של שימוש לרעה.

השימוש בחומרים ובשרותים מקוונים ייחשב כהסכמה סופית לתנאי השימוש.

השימוש באתר

הנך רשאי/ת באופן בלעדי להשתמש בתכנים באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ובהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר.

אינך רשאי/ת להוריד, לאחסן, להעתיק, לשדר, להציג, להעתיק, להשתמש, להפיץ, למכור או להשכיר הכל או חלק מהחומרים ו/או השירותים המקוונים ו/או את התוכנות הקשורות אליהם ו/או להפיק מהם, לשנות, לעבד, להעתיק, או ליצור עבודות נגזרות מהם.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

כל זכות, נושא ועיניין (כולל כל זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות) של התוכן האינטרנטי ו/או התוכן הכתוב (בדפוס או בכל צורת קריאה אחרת) שייכים לMERKSPACE . לא ניתן לרכוש בעלות על השירותים המקוונים, החומרים, או עותקים.

אין להציג תכנים מהאתר המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל התוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי שאר המשתמשים באתר) הינן של MERKSPACE .

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, אינך רשאית להסיר או לטשטש או לשבש סימן זכויות יוצרים או הודעות אחרות המכילות חומרים השייכים לאתר.

גישה לשירותים

החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים.

אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם לרבות מעשים בלתי חוקיים.

אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת החברה .

אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום).

אם יש לך חוב כספי לחברה.

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה רשאית להוסיף ו/או להסיר ו/או לשנות את מבנה האתר, מראהו, עיצובו, החומרים, השירותים המקוונים והתוכנות ללא הודעה מוקדמת.

החברה אינה מתחייבת ששירותי החברה לא ישובשו, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים או שינויים הנובעים מהשנויים/חידושים/שידרוגים המתרחשים באינטרנט. שינויים אלו לעיתים מלווים בתקלות ומצריכים עידכון המערכת. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים אלו.

כמו כן רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתר לתקופה ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו כליל.

תוכן אתר זה הוא זכויות יוצרים של MERKSPACE. כל הזכויות שמורות ל-MERKSPACE

כל מפרי החוק יועמדו לדין ע”פ חוק.  במקרה של מחלוקת, מקום השיפוט יהיה בתל אביב בלבד.